Náš cieľ

Primárnym poslaním našej práce je zabezpečiť poriadok a čistotu u zákazníka.

Heslo firmy:
Len poctivou a spoločnou prácou môžeme dosiahnuť spokojnosť zákazníka
a pozitívny úspech pre firmu aj pre seba samého.

Ako to dosahujeme?
– Priebežným rozširovaním sortimentu služieb, aby sme mohli pružne reagovať na potreby zákazníka.
– Poskytovaním služieb vysokej kvality, čo je pre nás samozrejmosťou.
– Našou zárukou je maximálna profesionalita, nasadenie a kvalita práce.
– Zaručením maximálnej spoľahlivosti a diskrétnosti.
– Kvalitným personálnym výberom dosahujeme vysokú spoľahlivosť našich zamestnancov.
– Náležitým a dôkladným poučením pracovníkov firmy, napr. o predmete plnenia, o manipulácii so strojovou
technikou, o zákone mlčanlivosti, o hmotnej zodpovednosti, o zákaze vodenia rodinných príslušníkov do objektov,
o dodržiavaní bezpečnostných a protipožiarnych zásad a pod.
– Riadiaci pracovníci priebežne vykonávajú kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny a zisťujú u zákazníka jeho
spokojnosť s dielom.
– Organizovaním odborných školení, pravidelnou i nepravidelnou kontrolou na rôznych stupňoch, zastupiteľnosťou
pracovníkov, rozširovaním technického vybavenia, používaním kvalitných a zdraviu neškodných čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov od profesionálnych firiem.
– Všetky čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré používame, majú certifikačné atesty a karty bezpečnostných
údajov.
– Zabezpečením systému kontroly pomocou manažéra, ktorý zodpovedá za pridelený objekt.
Manažér pravidelne kontroluje a koordinuje vykonávanie čistiacich a upratovacích prác a je v neustálom kontakte
so zákazníkom.
– V prípade havárijných stavov situáciu riešime podľa možností okamžite.

nas_ciel
Nenaháňajte sa za peniazmi. Kto sa ženie za peniazmi, ten ich nedoženie nikdy. Slúžte!
Ak budete slúžiť podľa svojich najlepších síl,  nebudete môcť peniazom utiecť.
Tomáš Baťa st.